อบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ว่าด้วยเรื่องของการ อบรม คปอ หรือ อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน กิจการที่เข้าข่ายข้อบังคับตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกิจการที่เข้าข่ายข้อบังคับมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมีจำนวนและสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด วันนี้เราจะพามาดูว่า อบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

อบรม คปอ คืออะไร

อบรม คปอ คือ การอบรมด้วยหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบม คปอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้หน้าที่ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ สำหรับหลักสูตรการอบรม คปอ ใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารงานของ คปอ ในการทำงานของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของ คปอ ในการทำงาน

อบรม คปอ แล้วได้อะไร

เมื่อผู้ที่ผ่านการอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการและสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการความปลอดภัย หรือ คปอ ในสถานประกอบการได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ

  • ผู้ที่เข้ารับการอบรม คปอ ต้องเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างระดับบริหาร
  • ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ต้องได้รับการยินยอมจากนายจ้าง

หมายเหตุ : ผู้ที่เข้ารับการอบรม คปอ ต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

อบรม คปอ ได้ที่ไหน

หากนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม คปอ สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ เพราะมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรม ซึ่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลเขามามีบทบาทมากขึ้น หลายสถาบันเริ่มปรับตัว จึงเปิดอบรม คปอ ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม เพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ ชำระเงินค่าอบรม จากนั้นเมื่อถึงวันและเวลาอบรม ทางสถาบันจะส่งลิงค์ ID และ Password มาให้ทางอีเมล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม คปอ สามารถเข้าไปอบรม ร่วมฟังสัมมนาได้

หลังจากที่อบรม คปอ ครบตามจำนวน ชม. ที่กำหนด จะได้ทำแบบทดสอบ เมื่อทำแบบทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยัน ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรฉบับจริงทางไปรษณีย์

การอบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมดนี้ เชื่อว่ามีประโยชน์กับทุกๆ คน และรู้หรือไม่ว่า หากนายจ้างไม่จัดให้มี คปอ จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ