อบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ว่าด้วยเรื่องของการ อบรม คปอ หรือ อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน กิจการที่เข้าข่ายข้อบังคับตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยกิจการที่เข้าข่ายข้อบังคับมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมีจำนวนและสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด วันนี้เราจะพามาดูว่า อบรม คปอ คืออะไร อบรมแล้วได้อะไร และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม อบรม คปอ คืออะไร อบรม คปอ คือ การอบรมด้วยหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบม คปอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้หน้าที่ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ และนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ สำหรับหลักสูตรการอบรม คปอ ใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาที่ 1 การบริหารงานของ คปอ ในการทำงานของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของ […]